Pravidlá hry

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Jump to navigation
Pravidlá hryPravidlá fóra§1) Všeobecné informácie

 • Dôkladne si prosím prečítajte nasledujúce pravidlá a dodržiavajte ich.
 • Pamätajte, že tieto pravidlá sa týkajú všetkých aspektov a funkcií hry a s ňou spojených služieb.
 • InnoGames si vyhradzuje právo kedykoľvek pravidlá zmeniť. Prípadná zmena bude oznámená prinajmenšom na fóre a na úvodnej stránke Divokých kmeňov.
 • Berte na vedomie, že na špeciálne či krátkodobé svety sa môžu vzťahovať dodatočné pravidlá či obmedzenia. Tie budú uvedené v oznámení na fóre a v predstavení daného sveta.
 • InnoGames nenesie žiadnu zodpovednosť za akcie či komentáre používateľov v hre a na ostatných platformách. Užívateľský obsah môže byť odstránený bez varovania či upozornenia, alebo bez udania dôvodu, ak sa zdá, že porušuje naše pravidlá.
 • Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky ohľadom časti pravidiel a regulácií či obmedzení spomenutých v týchto paragrafoch, kontaktujte prosím hernú podporu.
 • Tieto pravidlá nedokážu pokryť každú situáciu. Herná podpora sa môže rozhodnúť pre udelenie trestov aj v situáciách, ktoré nepokrývajú tieto pravidlá.
 • Upozorňujeme, že okrem pravidiel hry sa na naše služby vzťahujú aj Všeobecné obchodné podmienky, ktoré musia byť dodržiavané.
 • Členovia hernej podpory, administrátor hry, ani zamestnanci InnoGames od vás nikdy nebudú žiadať heslo od vášho účtu.


§2) Kódex správania

 • Vždy sa správajte k ostatným členom hernej komunity slušne. Komunikácia s ostatnými hráčmi by mala byť priateľská a primeraná.
 • Tím hernej podpory si vyhradzuje právo potrestať alebo zablokovať hráčov, ktorí porušujú tieto pravidlá, v hre a/alebo v s ňou spojených službách, a to v závislosti od vážnosti porušenia aj bez predchádzajúceho varovania či upozornenia. Proti zablokovaniu môžete protestovať iba cez systém hernej podpory.
 • V prípadoch neprístojného správania či zneužívania systému hernej podpory môžu jej členovia takémuto hráčovi znemožniť prístup do systému.
 • Každý hráč je zaviazaný nasledovať inštrukcie dané tímom hernej podpory. Administrátor hry je najvyššou autoritou vo všetkých záležitostiach hernej podpory. Jeho rozhodnutie je konečné.
 • Čokoľvek, čo je napísané v hre alebo v s ňou spojených službách, môže byť nahlásené a použité ako dôkaz voči protestu proti zablokovaniu či počas iných záležitostí hernej podpory. V prípade pochybností bude interpretácia správ posúdená tímom hernej podpory.
 • Je zakázané napodobňovať alebo vydávať sa za iného hráča, za člena hernej podpory, či za zamestnanca InnoGames.
 • Je zakázané predstierať známosti či kontakty v tíme hernej podpory či medzi zamestnancami InnoGames za akýmkoľvek účelom.
 • Zverejňovanie obsahu akejkoľvek komunikácie s hernou podporou alebo s ostatnými hráčmi bez ich plného súhlasu nie je dovolené.
 • Hráči sú povinní informovať hernú podporu o chybách a závadách hneď ako ich objavia, alebo sa o nich dozvedia. Neschopnosť nahlásiť chybu včas, najmä ak táto niekoho zvýhodňuje, môže viesť k potrestaniu.
 • Získavanie výhod z toho, že iný hráč porušuje herné pravidlá, môže viesť aj k potrestaniu profitujúceho účtu. Hráči, ktorí si myslia, že sú zvýhodnení vďaka porušeniu pravidiel, musia unáhlene kontaktovať hernú podporu.
 • Je zakázané vyžadovať akcie alebo informácie priamo či nepriamo sa týkajúce vlastníctva účtu, alebo vyhrážať sa, vydierať, klamať či ohrozovať hráčov za takýmto účelom. Takisto je zakázané navádzať iných k porušovaniu herných pravidiel.
 • Ukladanie, zdieľanie, zverejňovanie či rozširovanie akejkoľvek informácie, ktorá porušuje naše pravidlá v hre alebo v s ňou spojených platformách, je prísne zakázané.
 • Použitie externých alebo herných prostriedkov či metód k obchádzaniu pravidiel, blokovaní či technických obmedzení zavedených do hry, alebo do s ňou spojených služieb, je prísne zakázané.


§3) Jazyk a komunikácia

 • Slovné výrazy, vyjadrenia, médiá, alebo odkazy spojené s obsahom, ktorý zobrazuje, povoľuje, alebo nabáda k politicky extrémnemu, pornografickému, násilnému, sexuálne explicitnému, sexistickému, urážlivému, škodlivému, ohrozujúcemu alebo protizákonnému obsahu, sú zakázané v hre a vo všetkých s ňou spojených platformách. Toto zahŕňa aj ich cenzurované alebo inak upravené verzie.
 • Hráči nemôžu používať rozpoznateľné značky, známky a/alebo chránené názvy ako súčasť svojho účtu, profilu, dediny či kmeňa.
 • Využívanie hry alebo s ňou spojené služby na priamu alebo nepriamu reklamu webových stránok, projektov, značiek a podobne nie je dovolené. Jediná možnosť, ako to urobiť, je najskôr získať výslovný súhlas od hernej podpory.
 • Komunikácia medzi hráčmi a hernou podporou musí prebiehať v jazyku Slovenčina alebo čeština. Členovia hernej podpory nemusia odpovedať na správy a žiadosti, ktoré nie sú zrozumiteľné (napr. sú písané automatickým prekladom).
 • Hráčske a kmeňové profily musia byť v jazyku Slovenčina alebo čeština. Krátke a známe citácie či vety v iných jazykoch sú dovolené iba ak je k nim pripísaný preklad v jazyku Slovenčina alebo čeština.
 • Hráčom nie je dovolené zdieľať ich osobné informácie, ani súkromné informácie o tretích stranách, s ostatnými, pretože to môže byť použité k zneužitiu ich účtu, alebo k iným neoprávneným účelom..


§4) Herné účty

 • Hráči nemôžu mať viac než jeden účet na každom svete. Hráči môžu hrať na viacerých svetoch pomocou toho istého účtu, prípadne hrať Divoké kmene na viacerých účtoch, pokiaľ tieto nie sú aktívne na tom istom svete.
 • Ak sa hráč z akéhokoľvek dôvodu rozhodne hrať na inom účte v rovnakom svete, musí sa uistiť, že na tom predošlom bolo nastavené zmazanie účtu a prešlo odvtedy 24 hodín, než sa prihlási na nový účet. Nie je dovolené dodatočne zrušiť proces mazania účtu.
 • Hráčske účty sú zvyčajne zmazané zo sveta po 14 dňoch bez prihlásenia.
 • Vytváranie a/alebo používanie jedného či viacerých účtov za účelom pomáhania iným účtom (tzv. "podporné účty"), rovnako ako profitovanie z takéhoto činu, je zakázané.
 • Nie je dovolené získať alebo pokúšať sa získať neautorizovaný prístup na účet iného užívateľa. Trestá sa aj samotný pokus o to.
 • Je zakázané zdieľať heslá alebo iné prihlasovacie údaje s inými hráčmi. Herná podpora nie je povinná pomáhať vám v takýchto prípadoch.
 • Ak sa hráč nemôže prihlásiť do svojho účtu a/alebo myslí si, že účet bol ukradnutý, musí v priebehu siedmych dní kontaktovať hernú podporu a potvrdiť vlastníctvo svojho účtu. Po tomto čase je nepravdepodobné, že bude herná podpora schopná vrátiť prístup na účet.
 • Počas funkcie "Zástup v dovolenke" je majiteľ účtu výhradne zodpovedný za výber svojho zástupcu a predpokladá sa, že zástupca sa bude riadiť podľa jeho/jej inštrukcií. Toto sa vzťahuje na akékoľvek zmeny na účte (alebo spôsobenú účtom) počas aktívneho zástupu v dovolenke. Zneužitie zástupu môže viesť k potrestaniu všetkých podieľajúcich sa účtov. Rozsah zneužitia zástupu určuje herná podpora a môže byť riešený prípad od prípadu.
 • Hráči, ktorí hrajú z rovnakého zariadenia alebo siete (napr. rovnaká domácnosť, škola, pracovisko) to musia oznámiť vo svojich nastaveniach v časti "Zdieľanie pripojenia".
 • Je zakázané používať dočasné/jednorazové e-mailové adresy na registráciu či používanie účtu na Divokých kmeňoch.
 • Každý hráč je zodpovedný za platnosť a bezpečnosť svojho účtu a za všetky vložené údaje.
 • Aby sme mohli poskytovať naše služby, hráči nemôžu tajiť informácie týkajúce sa účtu pred hernou podporou pomocou technických nástrojov či akejkoľvek inej metódy. Právo hráča týkajúce sa ochrany osobných údajov voči iným používateľom (napr. používanie anonymnej prezývky) nie je ovplyvnené týmto pravidlom.


§5) Prémiová mena

 • Prémiové body môžu byť zakúpené iba z oficiálneho obchodu v hre alebo mobilných aplikácií. Kupovanie Prémiových bodov z iných zdrojov je zakázané a takéto body môžu byť odobraté bez kompenzácie. InnoGames neposkytne žiadnu podporu v prípade prémiovej meny, ktorá nebola zakúpená z oficiálneho obchodu v hre alebo z mobilných aplikácií.
 • Predávanie, nakupovanie, alebo ponúkanie herných účtov, ich častí, prípadne externých služieb týkajúcich sa účtov, výmenou za Prémiové body či akýkoľvek iný benefit, je prísne zakázané. Jedinou výnimkou sú herné prvky alebo funkcie, ktoré sú priamou súčasťou hry a sú vytvorené tak, aby pracovali s hernou ekonómiou.
 • Posielanie Prémiových bodov medzi hráčmi je vykonávané výhradne na riziko zúčastnených hráčov. Herná podpora nemá žiadnu povinnosť pomáhať v takýchto prípadoch. Upozorňujeme, že Prémiové body získané od iných hráčov môžu byť dodatočne kedykoľvek odobraté, napríklad ak sú súčasťou storna, sú získané podvodom alebo porušením tu uvedených pravidiel. Ak hráč získa Prémiové body z neznámeho zdroja, mal by pred ich použitím kontaktovať hernú podporu.


§6) Boti a skripty

 • Divoké kmene musia byť hrané na podporovaných prehliadačoch cez oficiálne webové verzie, alebo na oficiálnych a aktuálnych mobilných aplikáciách. Akákoľvek akcia v hre musí byť buď vykonaná ručne, alebo výhradne pomocou povolených skriptov či nástrojov.
 • Boti, nástroje, skripty a iné spôsoby, ktoré umožňujú automatické akcie, prípadne nahrádzajú a/alebo udeľujú prístup k prémiovým funkciám, sú zakázané, ak nie je uvedené inak.
 • Prehľad informácií o povolených skriptoch v hre môžete nájsť na našom fóre.


§7) Ostatné

Dodatočné pravidlá ku skriptom

Všetky skripty musia byť povolené tímom hernej podpory. Ak neviete, či je daný skript alebo pomôcka dovolená, mali by ste sa na to vždy informovať pomocou správy na hernú podporu. Zoznam povolených skriptov je možné nájsť na fóre. Platia nasledovné pravidlá:

 • Zakázané sú všetky skripty (greasemonkey, tampermonkey ap.) alebo pomôcky (rozšírenia, doplnky v prehliadači ap.) s podobnými funkciami.
 • Skripty môžu vykonávať vždy iba jednu akciu na kliknutie, s výnimkou premenovania políčok príkazov, dedín či oznámení.
 • Skripty nemôžu zasahovať do fungovania pomocníka na farmenie bez zvláštneho dovolenia zo strany tímu Divokých kmeňov.
 • Skripty nemôžu automaticky posielať informácie alebo reagovať na nejakú udalosť na vašom účte.
 • Skripty nemôu usmerniť kliknutie na útok, podporu či tlačítko potvrdenia v nádvorí, ani na stránke s potvrdzovaním príkazu.
 • Skripty nemôžu posielať útoky namiesto hráča a nemôžu byť používané na posielanie jednotiek automaticky, alebo s menším množstvom kliknutí, než je bežné.
 • Skripty nemôžu ovplyvňovať prémiový trh.

Tím Divokých kmeňov môže zakázať niektoré skripty podľa vlastného uváženia, dokonca aj keby skript nezapadal do pravidiel opísaných vyššie.


Dodatočné pravidlá k účtom

 • Účty, ktoré zdieľajú rovnaké pripojenie (alebo ho zdieľali niekedy v minulosti) nemôžu obsadzovať vzájomne svoje dediny.
 • Počas presunu z jedného účtu do druhého musí byť na účte zmenené heslo. Hráč je oprávnený presunúť sa na nový účet až 24 hodín potom, čo bola prevedená zmena hesla. Starý účet musí zostať aktívny na svete a nový účet ho nemôže obsadiť. Prečítajte si prosím všetky obmedzenia, týkajúce sa tohto procesu, uvedené tuto, než začnete so samotným presunom.
 • Nie je dovolené trvalo zastupovať účty iných hráčov. Účty, ktoré boli zastupované viac, než 60 po sebe idúcich dní, budú zablokované.


Aktualizácia: 14. 5. 2019